WSPUC WIFI

ประกาศนักศึกษาสามารถเชื่อมต่อ Wifi ของมหาวิทยาลัยได้
โดยใช้รหัสของนักศึกษา Login เพื่อเข้าใช้งานได้เลยครับ

คำแนะนำการใช้งาน
Instructions for use.
1.คู่มือการขอใช้เครือข่ายไร้สาย Download
2.เมื่อใช้งานเสร็จสิ้นควรลงชื่อออกจากระบบทุกครั้ง
3.พบปัญหาการใช้งานหรือมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสำนักงานบริการคอมพิวเตอร์
ลงทะเบียนบัญชีผู้ใข้นักศึกษา
 
  
ลงทะเบียน บัญชีรายชื่อบุคลากร
 
  
ลงทะเบียนบัญชีผู้ใข้ชั่วคราว
 
 กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อใช้บริการ 
 Please login. To use the service. 
  ชื่อผู้ใช้  :
Username
  รหัสผ่าน  :
Password
   
 
ลืมรหัสผ่าน / Forgot your Password